Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 01-06-2021 om 15:17

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Koning Carriers

De algemene levering- en betalingsvoorwaarden, hierna “Voorwaarden” te noemen van Koning Raalte, statutair gevestigd te Raalte, hierna Koning Raalte te noemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 54455065

Artikel 1. Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

overeenkomsten tussen Koning Raalte en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Koning Raalte overeengekomen te worden.

 1.2  Onder ’de afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Koning Raalte een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Koning Raalte een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3  Indien Koning Raalte niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Koning Raalte het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

1.5  Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Koning Raalte niet, tenzij deze schriftelijk door Koning Raalte zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Koning Raalte een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Koning Raalte niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Koning Raalte gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2  Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Koning Raalte slechts bindend  indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3  Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Koning Raalte niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

2.4  Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1  Een overeenkomst komt tot stand nadat Koning Raalte  een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Koning Raalte  met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2  Wanneer Koning Raalte  tevoren aan de afnemer een aanbieding gedaan heeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de afnemer.

3.3  Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.4  Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Koning Raalte  slechts voor zover zij door Koning Raalte schriftelijk zijn bevestigd.

3.5  Koning Raalte is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.6  Alle technische eisen die door de afnemer aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomsten door de afnemer uitdrukkelijk aan Koning Raalte  te worden gemeld.

Artikel 3a. Offertes

3a.1 Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van Koning Raalte zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Meer- en Minderwerk

4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.

4.2  Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
d. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
e. vermeld in Euro’s: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
f. exclusief de kosten van verpakkingen, op- en afladen, vervoer en  verzekering.

5.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

5.4 Koning Raalte  is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die Koning Raalte  bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

5.5 Koning Raalte  zal in verband met de inwerkingtreding van het ‘Besluit verwijdering wit- en bruingoed’ van 21 april 1998 in haar prijzen of als aparte post op de factuur een verwijderingsbijdrage in rekening brengen aan de Opdrachtgever met betrekking tot de zaken die vallen onder voornoemde wetgeving. De opdrachtgever is verplicht de verwijderingsbijdrage op dezelfde wijze in rekening te brengen aan zijn afnemer(s) en te bewerkstelligen dat deze verplicht eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.

Artikel 6. Reclames

6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

6.2  Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Koning Raalte te worden gemeld.

6.3  Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan Koning Raalte te worden gemeld.

6.4  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk ingediend te worden en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

6.5  Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Koning Raalte in behandeling genomen.

6.6 Indien en voor zover de reclame door Koning Raalte  gegrond wordt bevonden, is Koning Raalte  uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Koning Raalte  zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6.7 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Koning Raalte .

6.8 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Koning Raalte  en onder door Koning Raalte  te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Koning Raalte  nader op te geven adres.

Artikel 7. Betaling/Verzuim

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Koning Raalte  aangewezen bank- of girorekening vóór de aflevering plaats vindt, dan wel door contante betaling vóór de overdracht der goederen bij aflevering of afhaling.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 Wanneer de afnemer ten behoeve van de betaling van Koning Raalte ’ facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de afnemer gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Koning Raalte  te voldoen.

7.5 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

  1. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
  2. Koning Raalte  goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  3. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  4. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  5. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

7.6 Koning Raalte  is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

1. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
2. Enig door de afnemer aan Koning Raalte  verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
3. Het op grond van art. 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 8. Eigendomsoverdracht, verlening/overdracht van rechten

8.1 Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van Koning Raalte  en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Koning Raalte  voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Koning Raalte  aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

8.2 De afnemer is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als het eigendom van Koning Raalte  te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.

8.3 Koning Raalte  is ten allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen, indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Koning Raalte  niet correct nakomt. De afnemer zal aan Koning Raalte  op eerste verzoek in deze alle nodige medewerking verlenen en toegang verschaffen.

8.4 Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop Koning Raalte ’ eigendomsvoorbehoud rust, dan wel waarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Koning Raalte  daarvan terstond op de hoogte te stellen en het eigendomsrecht van Koning Raalte  direct aan die derden kenbaar te maken.

8.5 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Koning Raalte , uit welken hoofde dan ook, verkrijgt die door het ontstaan van de vordering bovendien bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door haar geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door afnemer getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie door Koning Raalte  gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 9. Levering

9.1 Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval Koning Raalte  bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

9.2 Koning Raalte  doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechtelijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.

9.3 De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door Koning Raalte  en Opdrachtgever de zake heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.

9.4 Koning Raalte  is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. Koning Raalte is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

9.5 Koning Raalte  is gerechtigd onder rembours te leveren.

9.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  1. na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
  2. na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.1 bedoelde mededeling en de afnemer het werk niet heeft gecontroleerd;
  3. na (gedeeltelijke) ingebruikname, voor het in gebruik genomen deel.

De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ons worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

Artikel 10. Transport/Risico

10.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan Koning Raalte is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

10.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

10.3 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

10.4 Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

Artikel 11. Diensten

11.1 Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen Koning Raalte  en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.

11.2.1 Onverminderd het in artikel 17 bepaalde, zal Koning Raalte  overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat Koning Raalte  niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 12. Auteursrecht

12.1 Voor alle op de website vermelde foto's en teksten geldt het auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Koning Raalte mogen foto's en teksten op geen enkel platform gekopieerd of gepubliceerd worden. Bij overtreding is een schadevergoeding verschuldigd aan Koning Raalte.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14. Garantie

14.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, verstrekt Koning Raalte  m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Koning Raalte  naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Koning Raalte . Gebreken dienen schriftelijk aan Koning Raalte  te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

14.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Koning Raalte  zijn gewijzigd of worden onderhouden.

14.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Koning Raalte  vervaardigde goederen de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering.

14.4.1 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Koning Raalte , geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Koning Raalte niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

14.4.2 Indien Koning Raalte de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Koning Raalte  zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

14.4.3 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door Koning Raalte  in rekening worden gebracht.

14.4.4 Koning Raalte  is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervangingen van materialen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Koning Raalte  niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

15.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

15.3 In ieder geval is Koning Raalte  niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

15.4.1 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is Koning Raalte  gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.

15.5 Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is Koning Raalte  slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij moet maken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. Koning Raalte  is echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, noch voor bedrijfsschade.

Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging

16.1 Koning Raalte kan in de in Art 7.4 en/of 7.5 en/of Art 12.2 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

16.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 17. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 18. Export

18.1 De wederuitvoer van goederen uit Nederland is aan de Nederlandse en US- Amerikaanse wettelijke regelingen onderhavig en is niet toegestaan zonder officiële vergunning. Het exporteren van Koning Raalte’ goederen naar niet EU landen behoeft te allen tijde onze schriftelijke toestemming, onafhankelijk van de verplichting van de afnemer zorg te dragen voor verkrijging van de benodigde invoer- en uitvoervergunningen, als ook voor afhandeling van de overige formaliteiten. De afnemer blijft verantwoordelijk voor naleving van de betreffende voorwaarden/bepalingen tot verkrijging van de goederen door de eindgebruiker.

Artikel 19. Geschillen

19.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Koning Raalte of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

Artikel 20. Toepasselijk recht

20.1 Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht.

Artikel 21. Speciale leveranciersacties

21.1 In geval van een actie met een leverancier(s) van Koning Raalte in het kader waarvan aan de Opdrachtgever een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifieke order plaatst, verplicht de opdrachtgever zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar kantoor te beschikking te stellen aan Koning Raalte  op haar eerste verzoek, gedurende een termijn van 5 jaar. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de opdrachtgever de in het kader van deze actie bestelde zaken aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de opdrachtgever er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor Koning Raalte . Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de opdrachtgever er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan Koning Raalte  en is Koning Raalte  gerechtigd deze opdrachtgever verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt Koning Raalte  zich het recht voor om hiervoor van de opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22. Slotbepaling

22.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Koning Raalte en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.